Aquest dijous, retransmissió del ple, a les 19h

 

Vilassar Ràdio retransmet aquest dijous 20 d’octubre, des de les 7 del vespre, la sessió plenària ordinària presencial que tindrà lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

L’ordre del dia està integrat per nou punts:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 22-09-2022.

2.- Presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal ERC-GxVdM-AM, per part de la senyora Marta Rovira Martínez.

Part resolutiva:

3.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser, SA.

4.- Modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

5.- Modificació de taxes i preus públics.

6.- Aprovació de la nova verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilassar de Mar per adequar els usos del sòl no urbanitzable i al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.

Part de control:

7.- Moció ERC-GxVdM-AM, Junts i Babord per canviar el nom de la plaça del Mercat pel de plaça del Primer d’octubre.

8.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 3739/2022 al 4109/2022.

9.- Precs i preguntes.