Aquest dijous, retransmissió del ple ordinari, des de les 19h

Vilassar Ràdio emet aquest dijous 18 de març a les 7 del vespre la sessió plenària ordinària del mes de març se celebra, de manera telemàtica, a través de videoconferència. Per primera vegada, la sessió es retransmet també en directe pel canal YouTube de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. També es pot escoltar per Vilassar Ràdio (98.1 FM i des d’aquest enllaç)

Dies després, es penjarà a l’apartat web de les videoactes.  La ciutadania que vulgui traslladar preguntes al ple pot fer-ho per instància a través del web de l’Ajuntament a través d’aquest enllaç.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de les actes anteriors de les sessions dels dies 11-01-2021, 21-01-2021 i 25-02-2021.

2.- Donar compte el decret d’alcaldia 2021DECR000609 05/03/2021 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2020 i del decret del president del Patronat Municipal d’Escoles Bressol 2021DECR000045 05/03/2021 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost 2020 del Patronat Municipal d’Escoles Bressol.

3.- Donar compte del seguiment 4rt trimestre 2020 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals que inclou informació covid per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

4.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques. 

5.- Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2021 elaborat per la Intervenció.


PART RESOLUTIVA

6.- Exp. de modificació de crèdit per suplement de crèdit MC.07 2021 finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals. 

7.- Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2021 referit a factures d’exercicis anteriors.

8.- Increment salarial de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’any 2021.

9.- Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

10.- Aprovar la verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del patrimoni històric arquitectònic i ambiental de Vilassar de Mar, que incorpora totes les prescripcions assenyalades per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona (CTUARC).

11.- Adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia. 

PART DE CONTROL

12.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal PSC per a la modificació de l’article 13 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. 

13.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 456/2021 al 737/2021.

14.- Donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal de Babord, Sr. Yabel Pérez Moreno.

15.- Precs i preguntes.