Aquest dijous, ple ordinari a l’Ajuntament

La Sala de Sessions de la Casa Consistorial acollirà aquest dijous un ple ordinari a partir de les 8 del vespre. La sessió plenària pot seguir-se assistint com a públic a l’Ajuntament, a través de l’emissora municipal Vilassar Ràdio en directe, i posteriorment en redifusió pel canal de televisió privat Vilassar TV . L’ordre del dia està format per 17 punts.

  

I.- PART RESOLUTÒRIA
0. APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LES SESSIONS DEL DIA 05/06/2008 I 07/07/2008
1. ASSENYALAMENT DE LES FESTES LOCALS PER AL 2009
2. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚM. 1/2008 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES BRESSOL MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT PER IMPORT TOTAL DE 110.000,- € FINANÇATS AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC NÚM. 1.1. DE SERVEIS PRESTATS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS A APLICAR A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE DE 2008
4. DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES COMPETÈNCIES RESPECTE DE L’ESTABLIMENT I REGULACIÓ DELS PREUS PÚBLICS
5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENAÇA FISCAL NÚM. 4 DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES
6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENT I L’EXPEDICIÓ DE DIFERENTS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, INCLOSES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
7. DELEGACIÓ I RATIFICACIÓ DE DELEGACIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES FUNCIONS DE LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE DETERMINATS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
8. APROVACIÓ DE L’ADEQUACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DEL CONVENI COL•LECTIU REGULADOR DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES, SOCIALS I DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR PER AL PERÍODE 2008-2011, A LA LLEI ORGÀNICA 3/2007, DE 22 DE MARÇ, PER A LA IGUALTAT EFECTIVA D’HOMES I DONES.
9. RATIFICACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE VILASSAR DE MAR I CABRERA DE MAR PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES.
10. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE LES OBRES DEL SOTERRAMENT DEL TRAM URBÀ DEL TORRENT DE LA SANTA A VILASSAR DE MAR
11. PROPOSTA D’INFORME FAVORABLE SOBRE EL CANVI DE NOM DE L’IES VILASSAR DE MAR
12. CESSIÓ GRATUÏTA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DELS TERRENYS PER A LA UBICACIÓ DEFINITIVA DEL NOU EQUIPAMENT SANITARI
13. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, EN L’ÀMBIT DE LES ILLES DE MERCAT MUNICIPAL I “CAN BISA” I DELS CONVENIS URBANÍSTICS SUBSCRITS ENTRE L’AJUNTAMENT I EL SRS. BOSCH, GUIXÉ, EXPÓSITO I GONZÁLEZ.
14. APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM  D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
15. MOCIÓ D’ICV-EUiA-EPM CONTRA LA DIRECTIVA DEL RETORN
16. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EPM EN RELACIÓ A LA DECISIÓ DEL CONSELL DE LA UE D’AMPLIAR LA JORNADA LABORAL A 65 HORES SETMANALS.
17.  MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUiA-EPM, SOBRE DECLARACIONS DE BÉNS DECLARATS PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PER PART DEL PLE
1. DECRETS DE L’ALCALDIA
2. PRECS I PREGUNTES

Leave a Reply