Aquest dijous, ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

Dijous 5 d’octubre, a partir de les 8 del vespre, hi haurà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio i posteriorment es podrà consultar també per vídeoacta. L’endemà divendres l’espai “Crònica” realitzarà un ampli resum de la sessió amb la valoració de la sessió per part de les forces polítiques de govern i oposició.

Ordre del dia:

0.1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 25/05/2017, 15/06/2017 i 20/07/2017.
0.2. Seguiment 2n trimestre 2017 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per a la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
0.3. Compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.
0.4. Línies fonamentals del pressupost 2018.
0.5. Decrets d’alcaldia.

 

I. PART RESOLUTIVA
1. Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2016.
2. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 349, de data 10 d’agost de 2017, d’adhesió al fons d’impuls econòmic per donar cobertura a l’execució de sentència ferma que es preveu a l’exercici 2018.

 

II. PART DE CONTROL
1. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per elaborar i remetre un informe als diferents grups municipals que quantifiqui els diners que deixa de recaptar la corporació municipal en concepte d’IBI a causa de les exempcions fiscals a les propietats pertanyents a l’església catòlica en els quals duu a terme activitats econòmica i iniciar els tràmits corresponents per recaptar la quantia determinada segons l’informe esmentat, seguint els últims criteris aportats per la sentència del 27 de juny de 2017 emesa pel Tribunal de Justícia europeu.
2. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per a la creació d’un grup de treball, en un termini màxim de 3 mesos, integrat per un membre de cada grup municipal i els tècnics municipals corresponents, per a l’estudi del contracte de la gestió de residus sòlids urbans i futura proposta de model en acabar l’actual concessió, conforme a la legalitat vigent.
3. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals.
4. Despatx d’ofici:
4.1 Donar compte del decret de l’alcaldia 403/2017, de 7 de setembre de 2017, de suport al referèndum convocat pel dia 1 d’octubre de 2017.
4.2 Donar compte de la renúncia de la regidora del grup municipal de Babord-CUP-PA, Sra. Marina Rosa Jordán López.
5. Precs i preguntes.