Aquest dijous, emissió del ple ordinari des de les 19h

 

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 17 de novembre, des de les 7 del vespre, la sessió plenària ordinària presencial que tindrà lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

L’ordre del dia està integrat per setze punts

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 20-10-2022

2.- Donar compte del decret d’alcaldia número 2022DECR004235, de data 21 d’octubre de 2022, modificació delegacions funcionals de l’alcaldia (cartipàs municipal i nomenament de membre de la Junta de Govern i tinent d’alcaldia)

Part resolutiva:

3.- Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser, SA

4.- Expedient núm. 25/2022 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

5.- Expedient núm. 26/2022 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

6.-  Expedient núm. 27/2022 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

7.- Expedient núm. 28/2022 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

8.- Modificació de la relació de llocs de treball i la modificació de la plantilla de la corporació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, expedient X2022004727.

9.- Increment salarial addicional 1,5% de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’any 2022

10.- Adjudicació del servei de neteja viària i recollida de residus de l’Ajuntament de Vilassar de Mar

11.- Resolució indemnització per al restabliment d’equilibri econòmic a causa de la covid-19 presentada per Geafe, SA

12.- Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma i/o millora per a destinar-los a lloguer social

13.- Constitució de la comissió d’estudi per a la redacció de l’ordenança reguladora de la gestió dels residus de Vilassar de Mar

Part de control:

14.- Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, per impulsar la participació política de la ciutadania de Vilassar de Mar

15.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 4110/2022 al 4530/2022

16.- Precs i preguntes