Aquest dijous, emissió del ple ordinari des de les 19h

 

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous  a les 7 del vespre, el ple ordinari corresponent al mes de desembre. La sessió serà presencial, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i consta de 9 punts, L’endemà  divendres “Les veus del ple” oferirà un el resum de la sessió i el balanç de govern i oposició.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 17-11-22 i 30-11-22.

Part resolutiva

2. Aprovació de la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de les factures d’Urbaser SA.
3.- Modificació de les bases d’execució del pressupost 2022 prorrogades a l’exercici 2023 (EXP. X2022005293).
4.- Modificació de plantilla de la corporació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar expedient X2022005049.
5.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la comissió central de subministraments, en què s’estableix les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.
6.- Constitució de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte per a l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol al terme municipal de Vilassar de Mar (ORPIME).
7.- Bonificació de l’icio de la llicència d’obres de rehabilitació del campanar de l’església de Sant Joan.

Part de control:
8.- Donar compte dels decrets d’alcaldia des del núm. 4531/2022 al 5030/2022.
9.- Precs i preguntes.