Aquest dijous, emissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 19 d’octubre, a les 7 de la tarda, el ple ordinari que tindrà lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament, que consta de dotze punts en el seu ordre del dia. L’espai “Les veus del ple” oferirà divendres el resum de la sessió i el balanç de govern i oposició.

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 21 de setembre de 2023.

2.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.

3.- Donar compte del decret 2023DECR003671, de data 26 de setembre de 2023, de nomenament representant suplent al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

Part resolutiva:

4.- Modificació d’ordenances fiscals reguladores d’impostos.

5.- Modificació de l’ordenança fiscal corresponent a la taxa de recollida i tractament de residus domèstics i comercials.

6.- Incoació de l’expedient per determinar el canvi de modalitat de la gestió del servei d’Escoles Bressol.

7.- Modificació puntual de la despesa prevista per a l’any 2023, vinculada al conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021.

8.- Declaració de nul·litat de ple dret de l’acord de Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2022 relatiu a l’autorització de la transmissió de la titularitat de l’autorització municipal per a l’ocupació del lloc de venda número 34 del mercat de venda no sedentària dels dijous (expedient administratiu número X2022004359).

9.- Finalització de l’expedient X2023001083 de revisió d’ofici de l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2023 relatiu a l’autorització de la transmissió de la titularitat de l’autorització municipal per a l’ocupació del lloc de venda número 31 del mercat de venda no sedentària dels dijous (expedient administratiu número X2022004836), sense procedir a la declaració de nul·litat.

Part de control:

10.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal del Partit Popular, contra la tramitació d’una llei d’amnistia.

11.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 3585/2023 al 3960/2023.

12.- Precs i preguntes