Aquest dijous a les 19h, transmissió del ple municipal

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 17 de desembre, a les 19 hores, la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament, que se celebrarà de manera telemàtica, a través de videoconferència.

Els ciutadans que vulguin traslladar preguntes al ple poden fer-ho per instància a través del web de l’Ajuntament. L’enllaç per a entrar les preguntes el podeu trobar aquí.

L’ordre del dia està format pels següents punts:  

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 19-11-2020

2.- Donar compte de les conclusions de la mesa dels regidors en relació amb la covid-19

3.- Donar compte del seguimen 3è trimestre 2020 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals que inclou informació covid per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Part resolutiva:

4.- Aprovació del compte general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2019

5.- Modificació bases d’execució del pressupost 2019 prorrogades a l’exercici 2020

6.- Aprovar la continuïtat del procediment, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer a l’obligació de les factures d’Urbaser

7.- Rectificació de l’inventari general de béns i drets de la corporació a data 31 de desembre de 2019

8.- Aprovació inicial de modificació del reglament orgànic municipal per a la creació de la comissió tècnica consultiva de coordinació d’actuacions covid-19

9.- Modificar el punt 7è de l’acord de ple de data 11 de juliol de 2019 de reconeixement del règim de retribucions dels membres del consistori

10.- Establiment de criteris generals d’assignació del complement de productivitat a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

11.- Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2020 (31/12/2019)

12.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el municipi de Vilassar de Mar i de Premià de Dalt

Part de control:

13.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal Babord, per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al programa reallotgem de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la participació en la borsa de lloguer social promoguda pel Consell Comarcal del Maresme

14.- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal Babord, sobre els equipaments culturals i les accions a emprendre a l’Ateneu

15.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 3674/2020 al 4028/2020

16.- Precs i preguntes