Aquest dijous 23 de maig, sessió plenària ordinària

AjuntamentAquest dijous 23 de maig, des de les 8 del vespre, hi haurà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar amb nou punts en l’ordre del dia. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio. Divendres tindran un ampli resum d’aquesta sessió plenària a l’espai “Crònica”, a les 13h, 16h i 19’30h.

Ordre del dia:
I. Part resolutòria:
0. Aprovació de l’acta anterior del dia 21/03/2013.
00. Presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal de la CUP per part d’Elisabet Linares Pruna.
1. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 10: Taxa per l’’activitat administrativa tendent a la concessió de llicència d’obertura d’establiments i d’instal•lacions, i/o d’exercici d’activitats, així com per les tasques de comprovació, control, inspecció i altres, derivades del règim de comunicació o de declaració responsable d’inici, ampliació o canvi d’activitats, o de canvi de local.
2. Assabentat de la resolució del ple de la Diputació de Barcelona de data 21.03.2013, per la qual aprova el dictamen A. núm. 78/2013, de traspàs de titularitat a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Mar del tram de la carretera BV-5022 de Vilassar de Mar a Cabrils, tram comprès entre els P.K. 0,000 i 0,596, actualment de titularitat d’aquell organisme.
3. Aprovació de l’avanç de planejament de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Vilassar de Mar, en l’àmbit delimitat pel Camí del Crist, Camí de Can Ramon i carrer Maria Vidal.
4. Autorització de dues operacions de crèdit a llarg termini a Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.
5. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de venda ambulant i no sedentària.
6. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al Consorci de Comunicació Local (CCL), aprovació del conveni d’adhesió, dels estatuts, del reglament de règim interior i designació del representant de l’Ajuntament.
7. Donar compliment de la resolució del conseller de Cultura sobre la reclassificació del Museu de la Marina.
8. Proposta d’aprovació del reglament d’usos del servei AulaTIC Jove de can Jorba.
9. Moció del grup municipal socialista de Vilassar de Mar de suport a la resolució 17/X del Parlament de Catalunya, sobre la iniciació d’un diàleg amb el govern de l’Estat per a fer possible la celebració d’una consulta sobre el futur de Catalunya.
II. Control i seguiment de la gestió per part del ple:
1. Decrets de l’alcaldia.
2. Precs i preguntes.