Aquest dijous 17 de maig, ple ordinari

Aquest dijous 17 de maig hi haurà ple ordinari a partir de les 8 del vespre a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La sessió, que serà retransmesa en directe per aquesta emissora, consta de catorze punts en l’ordre del dia, entre els quals hi ha tres mocions no resolutives.

Ordre del dia:
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 19-04-2018
2- Expedient núm. 18/2018 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit.
3- Refinançament parcial per un import de 3.000.000 € d’acord amb l’article setè de la resolució de 7 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, amb Liberbank, SA de l’operació de crèdit sindicada amb l’Institut Català de Finances, La Caixa i el Banc de Sabadell d’import 13.494.999,99 €.
4- Expedient núm. 20/2018 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari.
5- Expedient núm. 21/2018 de modificació de crèdits mitjançant transferència.
6- Aprovació de la modificació de la normativa específica 1.1, reguladora del preu públic per serveis prestats a l’Escola Bressol Municipal.
7- Aprovació de les bases generals per regular el procés de Pressupostos Participatius a Vilassar de Mar.
8- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans per sol•licitar la constitució d’una comissió d’investigació en forma de comissió informativa de caràcter específic per a l’estudi, anàlisi i consideració de les conseqüències polítiques derivades de les conclusions de l’auditoria de la Societat Municipal: Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.
9- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per impulsar una campanya i crear un protocol d’actuació contra les agressions sexistes durant les pròximes festes de Sant Joan.
10- Moció, no resolutiva, presentada pels grups municipals d’ERC-VdM diu Sí-AM i Gent per Vilassar de Mar, per a la protecció del corall vermell del litoral català.
11- Donar compte del seguiment 1r trimestre 2018 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
12- Donar compte del compliment de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini (2019-2021).
13- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
14- Precs i preguntes.