Aprovat definitivament el pressupost de l’Ajuntament per al 2021

El pressupost de l’Ajuntament per al 2021 ha quedat aprovat de forma definitiva. A la sessió plenària del 21 de gener , en votació inicial i en la qüestió de confiança plantejada després a l’alcalde Damià del Clot, el plenari de l’Ajuntament va rebutjar el pressupost presentat pel govern, de tal manera que els grups municipals de l’oposició tenien un mes per decidir si presentaven una moció de censura. Des de Vilassar Ràdio en vam parlar, amb totes les formacions polítiques. Després que passat aquest termini de temps, els grups municipals de l’oposició no van presentar la moció de censura, el pressupost va passar a exposició pública. En el transcurs d’aquest període de temps, no s’ha presentat cap alegació i per tant el pressupost ha quedat definitivament aprovat.

El pressupost d’aquest any puja a 24,8 milions d’euros, xifra que representa un augment del 14,81% respecte a l’any anterior (21,6 milions d’euros). El govern ha subratllat en un comunicat que és el pressupost més alt de la història de Vilassar de Mar i té com a objectius: pal·liar els efectes de la covid-19, millorar els serveis públics municipals, seguir apostant pels pressupostos participatius i realitzar inversions, tant a la via pública com en equipaments culturals, esportius, educatius i de serveis generals.

L’abolició de la regla de la despesa per part del Ministeri i el control per part del govern municipal els últims anys permeten fer front a un endeutament de 2,8 milions d’euros per executar inversions, destinar tots els ingressos corrents a finançar la despesa corrent i utilitzar una part important del romanent de l’exercici 2020 per augmentar les ajudes socials a famílies o particulars en situació de major vulnerabilitat i als sectors més afectats per la covid-19. 

El pressupost incrementa gairebé totes les partides per millorar els serveis a la ciutadania, especialment les de neteja viària i recollida de brossa (2.838.000 euros), en què s’aprofitarà el nou contracte per a millorar les prestacions. Els comptes generals del 2021 també donen impuls a les polítiques locals d’habitatge. Amb part del romanent del pressupost del 2020, es contractarà  un tècnic d’habitatge per desenvolupar polítiques específiques en aquest àmbit; es destinaran 35.000 euros a la realització d’estudis i accions per a la promoció d’habitatge públic; i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, es crearà una Oficina d’Habitatge al poble.

El govern ha explicat que una altra característica del pressupost és que compta amb la major partida destinada a inversions que mai hagi fet l’Ajuntament: 2,8 milions d’euros, 1,6 milions més que l’any anterior, que es finançarà, principalment, amb un nou endeutament. Entre les principals inversions destaquen, a Cultura, la instal·lació d’una carpa com a equipament cultural provisional (196.660 euros) i la reforma de la coberta de l’Hotel d’Entitats (48.340 euros); a Esports, la substitució de la gespa del camp de futbol municipal (250.000 euros); a Ensenyament, la rehabilitació de can Gabernet (50.000 euros) i, a la Bressoleta de l’avinguda Eduard Ferrés, la segona fase de reforma de la coberta transitable i de la coberta d’instal·lacions sobre la cuina (100.000 euros). A Serveis municipals, hi destaca l’adequació, per a oficines municipals, de la primera planta de l’edifici del Mercat Municipal (942.500 euros) i la reforma interior del local de l’antic Casino per a convertir-lo en les noves oficines d’atenció ciutadana (200.000 euros). Respecte a les inversions a la via pública, el pressupost inclou  la renovació de les voreres del carrer Lluís Guardiola (227.000 euros), la renovació del clavegueram (150.000 euros), la millora de l’enllumenat amb el canvi de lluminàries amb tecnologia LED (150.000 euros), diferents actuacions incloses al futur Pla Director de la Bicicleta (80.000 euros), així com la redacció del projecte d’accés al passeig Marítim mitjançant rampes (23.000 euros).

Pel que fa als ingressos: impostos directes 11.510.000 euros, impostos indirectes 374.000 euros, taxes i altres ingressos 3.775.016 euros, transferències corrents 6.120.434 euros, ingressos patrimonials 209.500 euros, alienació d’inversions i transferències de capital 0 euros, actius financers 80.000 euros i passius financers 2.800.000 euros.

Les despeses compten amb aquestes partides: personal 7.263.774 euros, béns corrents i serveis 11.137.176 euros, despeses financeres 240.500 euros, transferències corrents 1.537.500 euros, fons de contingència 0 euros, inversions 2.800.000 euros, transferències de capital 0 euros, actius financers 80.000 euros i passius financers 1.810.000 euros. 

El pressupost del Patronat Municipal d’Escoles Bressol per a aquest 2021 puja a 1.211.748 euros, dels quals 367.114 euros són taxes i altres ingressos; 838.433 euros, transferències corrents; 1.200 euros, ingressos patrimonials i 5.000 euros, actius financers. En despeses, es destinen 1.036.808 euros a personal; 167.440 euros, a béns corrents i serveis; 1.000 euros, a despeses financeres; 1.500 euros, a inversions, i 5.000 euros, a actius financers.

Pel que fa al pressupost de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes SA, el desglossament del pressupost per al 2021 és el següent: 591.824 euros en despeses i 942.382 euros d’ingressos.