Aprovades inicialment les ordenances fiscals per al 2016

Ajuntament VdMAhir dimecres 4 de novembre, en la sessió plenària extraordinària convocada d’urgència, el ple va aprovar inicialment modificacions en les ordenances fiscals per al 2016, entre les quals destaca la baixada del tipus impositiu de l’IBI.

El ple no va estar exempt de polèmica ja que 4 dels 5 grups a l’oposició, CiU, C’s, PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, van votar en contra de la urgència del ple i després de llegir un manifest conjunt van abandonar la sala sense votar cap altre punt de l’ordre del dia.

En el manifest denunciaven “manca de respecte” cap a l’oposició perquè no se’ls donava temps per estudiar un tema que consideren cabdal i on també argumentaven que “la participació i la transparència que proclama l’equip de govern és falsa”. Des de l’equip de govern, l’alcalde, Damià del Clot, va qualificar aquesta acció “de teatre per erosionar el govern” i va recordar la situació complexa amb la qual s’havien trobat a l’entrar a governar amb un ajuntament sense interventor. Del Clot va explicar que si convocaven el ple per urgència era perquè no els hi quedava més remei ja que les modificacions en les ordenances fiscals resten condicionades a la seva publicació oficial abans del 31 de desembre de cada any perquè siguin aplicables durant l’exercici següent.

Les modificacions aprovades van ser les següents:
Ordenança fiscal número 1, Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Respecte a l’ordenança fiscal número 1, relativa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), segons va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, es proposa disminuir el tipus impositiu per compensar l’increment de la base liquidable i, d’aquesta manera, congelar la previsió de recaptació per al 2016 amb l’objectiu de no augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania. Pel que fa al tipus de gravamen que s’ha aprovat, cal recordar que fins ara s’aplicava l’1,113% o l’1,162% segons el valor de l’habitatge. Amb la modificació aprovada, es passa a un tipus únic de l’1,09%.

Ordenança fiscal núm. 2, Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Respecte l’ordenança fiscal núm. 2, sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), es modifica l’article 4, de beneficis fiscals de caràcter obligatori, per adaptar l’apartat relatiu als grups de societats al Codi de comerç actualment vigent i alhora s’introdueix un aclariment en el procediment de concessió de beneficis fiscals segons el qual el termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, de tal manera que si no s’ha resolt en aquest termini la sol·licitud s’haurà d’entendre com a desestimada.
Ordenança fiscal núm. 11, taxa per la recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics i d’establiments professionals
Respecte l’ordenança fiscal núm. 11, que regula la taxa per la recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics i d’establiments professionals, es canvia el concepte “bonificació” pel de “reducció”, una modificació d’adaptació jurídica per tal de facilitar el procediment que realitza l’Organisme de Gestió Tributària.

Ordenança fiscal núm. 21, taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials
Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 21, la taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials, també es canvia el concepte “bonificació” pel de “reducció”, s’elimina la clàusula d’actualització a l’IPC per tal de no incrementar la pressió fiscal, i s’introdueix un aclariment normatiu per corregir una bonificació que s’aplicava quan entre la quota de la taxa del 2014 al 2015 hi havia un increment de més del 20%. Segons va explicar el regidor d’Hisenda, “la bonificació s’aplicava sobre tot l’augment a la taxa, quan realment s’hauria d’haver aplicat sobre la part que superava el 20% citat”.

Aquestes modificacions en les 4 ordenances fiscals esmentades es van aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, és a dir, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar i l’abstenció de Babord. Des de Babord es va apuntar que es tractava d’una abstenció crítica perquè no s’havien pogut consensuar bonificacions o introduir criteris de renda en l’IBI, i van recordar a ERC-VdM diu Sí que en l’acord d’investidura que ambdós grups van signar s’incloïen tres punts sobre aquest tema. El regidor de Babord, Jordi Bartrolí, va dir que encara es confia en què donin compliment al pactat i va demanar que durant el període d’al·legacions el govern tingui en compte les propostes que es facin des de l’oposició. Des de Gent per Vilassar de Mar, el seu portaveu, Joan Roca, va titllar de “fugida d’estudi” l’actuació dels grups que havien abandonat el ple i va argumentar el vot a favor a les modificacions de les ordenances recordant que no apujar l’IBI estava en consonància amb el programa electoral de la seva formació. Des d’ERC-VdM diu sí, el seu portaveu, Àngel Font, va recordar que la majoria de modificacions portades a ple eren d’adaptació jurídica i d’aclariment normatiu i amb l’objectiu de no augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania.

El darrer punt de la plenària va ser la concessió del local K del Mercat Municipal, que al ple del 22 d’octubre va quedar desestimada. El punt es tornava a presentar però ara incorporant a l’expedient l’informe valoratiu justificant que el preu de l’oferta està a preu de mercat. Amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar i l’abstenció de Babord va quedar aprovada l’adjudicació de la concessió administrativa d’aquest local, per un període de 50 anys, per un import de 90.750 euros (IVA inclòs).

L’espai informatiu ”Crònica” ha recollit aquest dijous la valoració d’aquesta sessió plenària de govern i oposició. “Crònica” s’emet a les 13h, 14’30, 16’00 i 19’30 i a través de podcast en aquesta mateixa pàgina.

 

Leave a Reply