Aprovades definitivament les ordenances fiscals per al 2016

Ajuntament VdMDilluns 28 de desembre es va celebrar la darrera sessió plenària de l’any a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Va ser un ple extraordinari i urgent per a l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals municipals per a l’any 2016. Primer de tot, però, es va votar la urgència del ple amb els vots a favor de tot els grups municipals.

A continuació, es va portar a aprovació definitiva les ordenances fiscals municipals, que el 4 de novembre es van aprovar de forma inicial en un ple en el qual 4 dels 5 grups a l’oposició, CiU, C’s, PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, van abandonar la sala com a protesta. Dins del període d’exposició pública s’han presentat al•legacions per part del grup municipal de Babord, el CatSalut i d’una persona a títol individual.

Aquestes que esmentem a continuació són les 4 ordenances fiscals que s’han modificat respecte al 2015:

Ordenança fiscal número 1, Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Respecte a l’ordenança fiscal número 1, relativa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI):
– Es disminueix el tipus impositiu per compensar l’increment de la base liquidable i, d’aquesta manera, congelar la previsió de recaptació per al 2016 amb l’objectiu de no augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania. Pel que fa al tipus de gravamen que s’ha aprovat, cal recordar que fins ara s’aplicava l’1,113% o l’1,162% segons el valor de l’habitatge. Amb la modificació aprovada es passa a un tipus únic de l’1,09%.
– Es recull la modificació introduïda per la llei 13/2015 de 24 de juny en relació al sòl urbanitzable sense planejament desenvolupat i la seva classificació com a béns rústics.
– S’incorporen bonificacions a partir del 3r any als habitatges de protecció oficial. En el supòsit que compleixin altres requisits econòmics es podrà ampliar la bonificació fins a un màxim de 10 anys.
– Es modifica l’article relatiu als terrenys ocupats per línies de ferrocarril introduint que no estan exempts els establiments de bar i hostaleria, espectacles comercials i d’esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de direcció ni les instal•lacions fabrils.

Ordenança fiscal núm. 2, Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Respecte l’ordenança fiscal núm. 2, sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):
– Es modifica l’article 4, de beneficis fiscals de caràcter obligatori, per adaptar l’apartat relatiu als grups de societats al Codi de comerç actualment vigent.
– S’introdueix un aclariment en el procediment de concessió de beneficis fiscals segons el qual el termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de la data en què la sol•licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, de tal manera que si no s’ha resolt en aquest termini la sol•licitud s’haurà d’entendre com a desestimada.

Ordenança fiscal núm. 11, taxa per la recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics i d’establiments professionals

Respecte l’ordenança fiscal núm. 11, que regula la taxa per la recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics i d’establiments professionals, es canvia el concepte “bonificació” pel de “reducció”, una modificació d’adaptació jurídica per tal de facilitar el procediment que realitza l’Organisme de Gestió Tributària.

Ordenança fiscal núm. 21, taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials
Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 21, la taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials:
– Es canvia el concepte “bonificació” pel de “reducció”.
– S’elimina la clàusula d’actualització a l’IPC per tal de no incrementar la pressió fiscal.
– S’actualitza la reducció per aplicar-la més equitativament als contribuents.

El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va ser l’encarregat d’explicar en què consistien les modificacions aprovades i va explicar que les al•legacions presentades que no s’han pogut incorporar han estat “per motius tècnics i no polítics” ja que moltes d’elles requerien d’un nou termini d’al•legacions que per manca de temps no es podia realitzar perquè entrés en vigor l’ordenança al 2016. Les ordenances fiscals es van aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, és a dir, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, i l’abstenció de l’oposició, és a dir, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, PSC, C’s, Babord i CiU. La regidora del grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va afirmar que enguany s’havia perdut una oportunitat i va demanar començar a treballar les ordenances per al 2017. Des del PSC també van criticar que tot s’havia fet massa tard i no s’havia pogut buscar consens. Tot i això es van abstenir “per no crear una sobrecàrrega fiscal per a la ciutadania”. Des de C’s també van criticar la falta de previsió en els terminis d’aprovació de les ordenances que va qualificar de “mal gestionada i inoportuna”. Des de Babord, l’única formació que va presentar al•legacions, van mostrar la seva decepció perquè moltes de les presentades es van tombar per manca de temps ja que haguessin necessitat d’un nou període d’al•legacions per incorporar-se. Des de CiU es va compartir amb la resta de grups de l’oposició que els tràmits s’havien portat tard, i igual que va fer C’s van mostrar el seu desacord amb què a l’ordenança reguladora de l’IBI siguin beneficiades les persones que viuen en un habitatge de protecció oficial i no altres famílies que viuen en situació precària però sense un habitatge d’aquest tipus. Des del govern, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, van fer autocrítica respecte els terminis per aprovar les ordenances però també van recordar que la situació venia derivada per la falta de dues figures claus a l’Ajuntament com eren la interventora i el secretari, figures que s’han incorporat en els darrers mesos.

L’espai de Vilassar Ràdio “Crònica” els ofereix aquest dimarts un ampli resum del ple i recull la valoració que en fan govern i oposició. S’emet a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30h i es pot escoltar en redifusió a la secció de podcast d’aquesta mateixa pàgina.    

Leave a Reply