4ª Beca Ernest Lluch d’investigació i recerca local

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha convocat la quarta edició de la beca d’investigació i recerca local Ernest Lluch. La beca, de caràcter bianual i dotada amb 6.010 euros, té l’objectiu de fomentar la investigació sobre Vilassar de Mar en tots els seus àmbits, principalment en l’aspecte de la història i de la geografia, i del patrimoni cultural i artístic. Les sol•licituds es poden presentar fins a aquest divendres al registre general de l’Ajuntament adjuntant el currículum del sol•licitant i la memòria del projecte d’investigació on s’ha de fer constar els objectius que es volen assolir, la metodologia que s’utilitzarà i les fonts i la bibliografia que es consultarà. El veredicte es farà públic abans del 28 de novembre del 2008.

Bases de la beca: 

1. Característiques de la beca
Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte inèdit d’investigació en el camp de les ciències socials i humanes, principalment en l’àmbit de la història i de la geografia, del patrimoni cultural i artístic referit al poble de Vilassar de Mar i al seu entorn.
2. Dotació de la beca
La beca que es concedirà a un sol projecte, està dotada amb 6.010 €, amb les corresponents retencions fiscals. El seu import es farà efectiu en dos lliuraments de 3.005 € cadascun; el primer, en el moment de la concessió de la beca, i el segon una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat.
3. Candidats
Podran optar-hi totes les persones que, de forma individual o col•lectiva, presentin una proposta de recerca, d’acord amb aquestes bases.
4. Documentació
Les sol•licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, plaça de l’Ajuntament, 6, a l’atenció de la Regidoria de Cultura. S’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:
• El currículum del/ de la sol•licitant o sol•licitants, d’una extensió màxima de 4 folis.
• Una memòria del projecte d’investigació, en la qual, en un mínim de cinc fulls i un màxim de deu, hi haurà de constar: els objectius que es volen assolir, la metodologia que s’utilitzarà, el pla de treball (calendari), les fonts i la bibliografia que es consultarà.
En el cas de projectes col•lectius, caldrà indicar el nom d’un/a responsable o representant del grup.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el jurat de la beca requerirà per escrit que s’esmeni o es completi en un termini màxim de deu dies hàbils, amb l’advertiment que si s’incompleix el termini esmentat, s’arxivarà d’ofici l’expedient sense cap tràmit posterior.
La nova documentació que s’aporti s’haurà de presentar al registre general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
5. Termini de la presentació de la documentació
Les sol•licituds es podran presentar fins al dia 17 d’octubre de 2008.
6. Jurat
El president i el sots/president  seran l’alcalde i el regidor de Cultura respectivament, i a més a més estarà format per diverses persones qualificades, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a proposta del Consell Municipal de Cultura.
El jurat analitzarà i avaluarà  tots els projectes i seleccionarà, segons el seu criteri,  aquell que sigui mereixedor de la beca.
El jurat podrà demanar informació complementària, així com convocar l’aspirant per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat i suggerir-li l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.
El jurat es reserva el dret de declarar deserta la beca i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.
7. Veredicte
El veredicte del jurat, que serà inapel•lable, es farà públic com a més tard el 28 de novembre de 2008.
La resta de projectes es podran recollir, durant el període d’un mes a partir de la data de veredicte, a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Si passat aquest termini no han estat reclamats ni retirats personalment, restaran dipositats a l’arxiu municipal.
8. Seguiment del treball
Un cop atorgada la beca, el jurat nomenarà un tutor per assessorar i supervisar el treball, així com per informar-ne l’entitat convocant. El candidat presentarà una memòria bimensual que reflectirà l’estat de la investigació, amb l’objectiu de valorar-ne el seu desenvolupament. El jurat tindrà la capacitat per fer-ne les consideracions necessàries i, fins i tot, suspendre’n la investigació si ho considera oportú.
9. Extinció del dret de la beca
El dret de la beca s’extingirà en els supòsits següents:
• Si no s’executa el treball en el termini convingut o si els informes de la seva realització no són prou satisfactoris.
• Si el becari incompleix qualsevol de les obligacions assumides.
L’extinció anticipada implica la cancel•lació dels pagaments pendents. Si hi hagués culpa per part de la persona becària, se li podrà exigir la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.
10. Lliurament del treball
La realització del projecte escollit tindrà una duració màxima d’1 any, a partir de la data de la concessió de la beca. Si el jurat ho creu oportú, podrà prorrogar un màxim de 90 dies naturals la data del lliurament del treball enllestit. El becari haurà d’entregar al registre general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar tres exemplar mecanografiats del treball d’investigació acabat i un resum de 15 a 20 fulls DIN A-4. El treball haurà de ser presentat també en suport informàtic (Word per a Windows).
11. Propietat del treball
Els drets inherents a la publicació del treball passaran a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, el qual, fent menció del nom de l’autor, tindrà el dret de publicar el treball si ho considera oportú.
El treball quedarà en propietat total de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
12. Incompatibilitat i acceptació de les bases
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

Leave a Reply