Dilluns 8 de juny sessió plenària ordinària

Dilluns 8 juny de 2009, a les 8 del vespre, ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que serà retransmès per Vilassar Ràdio. Ordre del dia:

I.- Part resolutòria
0. Aprovació de les actes dels dies 02/04/2009 i 11/05/2009
1. Ratificació de l’acord de la JGL de 14/04/2009 d’aprovació inicial de l’expedient de prestació de suport jurídic a la fundació Unió Esportiva Vilassar, en relació al préstec a concertar per la fundació amb La Caixa, per finançar la compra i instal•lació de gespa artificial i obra civil complementària, en el camp municipal de futbol “Xevi Ramon”.
2. Modificació de la concessió de la gestió i explotació del camp municipal de futbol “Xevi Ramon”, a favor de la fundació Unió Esportiva Vilassar.
3. Aprovació del plec de condicions per constitució d’una societat mixta per a la prestació de serveis municipals.
4. Aprovació inicial d’una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana referent a l’annex 1 “normes especials per estacionaments”.
5. Aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora de la gestió de residus sòlids de Vilassar de Mar.
6. Modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis Personals i creació d’una nova plaça i nou lloc de treball d’auxiliar tècnica/a de joventut.
7. Modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis Territorials i creació de diverses noves places i llocs de treball i modificació d’altres.
8. Modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament i la creació de llocs de treball.
9. Moció del grup municipal d’ICV sobre els horts urbans.
10. Moció de tots els grups municipals de suport del consistori municipal al CEIP Pérez Sala de Vilassar de Mar com a candidat als premis Catalunya d’educació 2009.
II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple
1. Decrets de l’alcaldia
2. Precs i preguntes

Leave a Reply