Sessió plenària ordinària

  •  

Aquest dijous 17 de setembre, sessió ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a les 20 hores. L’ordre del dia consta de dotze punts. La sessió es pot seguir assistint com a públic, a través del dial de Vilassar Ràdio, 98.1 FM, o bé a través d’aquesta pàgina web: http://rvdm.tvrmanager.com.

Ordre del dia:
I.- Part resolutòria
0. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 16/07/2009.
1. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general referent a les normes especials per estacionament.
2. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres.
3. Aprovació inicial del reglament de règim intern del servei de l’Escola d’Adults Municipal “Els Ametllers”.
4. Proposta d’acceptació de la subvenció atorgada a aquest ajuntament com a titular d’una llar d’infants.
5. Aprovació del conveni col•lectiu de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal laboral del Patronat d’Escoles bressols de Vilassar de Mar.
6. Adjudicació de la constitució d’una societat mitxa per a la prestació de serveis municipals.
7. Aprovació del calendari de festes locals pel 2010.
8. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 297/2009, de 10 de juliol, d’al•legacions al PUOSC 2008-2012 en sol•licitud d’un canvi de destinació i d’anualitat de la subvenció concedida per a les obres d’urbanització del carrer de Canonge Almera.
9. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 304/2009, de 16 de juliol, de formulació d’al•legacions al recurs d’alçada interposat pel grup municipal del PSC-PM i l’ Agrupació Socialista de Vilassar de Mar contra l’acord de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona d’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de l’àmbit del carrer de Manuel Roca / El Barato, de Vilassar de Mar.
10. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 305/2009, de 16 de juliol, de formulació d’al•legacions al recurs d’alçada formulat per l’ Assemblea pagesa del Maresme i el sindicat de la Unió de Pagesos de Catalunya, contra els acords de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona d’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del carrer Manuel Roca / El Barato.
11. Ratificació de la resolució de l’alcaldia núm. 306/2009, de 16 de juliol, de formulació de recurs d’alçada contra l’acord adoptat per la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 18 de juny de 2009, pel qual s’ha suspès l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU, en l’àmbit de “Can Vives” de Vilassar de Mar.
12. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de 2008, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.
II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple
1. Decrets de l’alcaldia
2. Precs i preguntes

Leave a Reply