Resum ple municipal 20 de juliol

  •  
La sessió plenària del dijous 20 de juliol va començar amb l’aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 20 i 27 d’abril i va continuar donant compte de la constitució del patrimoni municipal del sòl i habitatge de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA i dels decrets d’alcaldia.

A la part resolutiva, el primer punt que es va aprovar va ser la constitució de la comissió d’estudi per a la modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i el Patronat d’Escoles Bressol per a l’exercici 2018. Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, CiU, PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i les abstencions de Babord i Cs. Per part de Babord es va recordar el que venen dient al llarg de la legislatura, que no estan d’acord en què només puguin formar part de la comissió persones regidores. Des de Cs es va afirmar no tenir massa confiança en la comissió que es creï ja que, segons va dir el seu portaveu, l’any passat van presentar propostes sobre el tema amb “quasi nul èxit”.

El punt 2, referent a un expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari per import de 2.264,40 euros es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, les abstencions de CiU, Babord i PSC i els vots en contra de Cs i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede. Des de l’oposició es va recordar que aquesta modificació de crèdit era fruit d’un error de la gestió d’expedients del govern. Des de Gent per Vilassar de Mar es va recordar que aquest error, relacionat amb els firaires, es ve donant des d’anteriors legislatures, fa més de 8 anys, i que esperen que a partir de l’any vinent no es torni a repetir.

El punt 3, la provisió del càrrec de jutge de pau substitut per renúncia de l’actual va aprovar que aquest càrrec el passi a ocupar Carme Altisent Roca. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups del plenari a excepció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, que es va abstenir.

El punt 4, va aprovar les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2018 , que seran els dies 21 de maig (segona Pasqua) i 25 de juny (Festa Major). Aquest punt va comptar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de Babord que va preguntar quina era la manera que es feia servir per decidir els dies. La regidora de RRHH, Montse Gual, va explicar que es consultava amb Vilassar Comerç i les escoles.

El punt 5, la supressió del registre de parelles de fet i derogació del reglament del registre es va aprovar per unanimitat de tots els grups. El tràmit es fa perquè des del 2015 hi ha un registre únic de la Generalitat i el que es demana és que sigui aquest l’única referència i evitar així duplicitats.

El punt 6, la constitució del patrimoni públic del sòl i habitatge, la va explicar el regidor d’Urbanisme, Àngel Font, que va dir que per mandat legal s’ha de constituir aquest inventari públic de sòl i habitatge. En el ple va llegir la relació actual i va explicar que la destinació d’aquests béns no va dirigida a una explotació comercial. Es va aprovar amb les úniques abstencions de Babord.

El punt 7, l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari per import de 30.000 euros es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, CiU, PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, l’abstenció de Babord i el vot en contra de Cs. Des d’alguns grups de l’oposició es va recordar que això era fruit d’un altre error, en aquest cas d’un error administratiu i aquests diners són per fer front a una reclamació administrativa de la família afectada.

A la segona part de control, es van presentar quatre mocions no resolutives, dues de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i dues de Babord. La primera de Vilassar de Mar de Mar sí que pot/sí puede per donar suport al manifest de rebel·lió primària, que va retirar de l’anterior ple, es va aprovar per unanimitat de tots els grups a excepció d’ERC-VdM diu Sí, que va fer referència a algunes carències que veien en la moció com ara que no constés que l’espoli fiscal ha portat a aquesta situació o que no digués que la Conselleria de Sanitat ha aprovat un pla estratègic de 397 milions d’euros per adoptar mesures per resoldre aquest tema en els propers anys. El manifest al qual la moció dóna suport reclama més pressupost per a la primària, com a mínim un augment del 20% per fer front a la pressió assistencial que pateixen els ambulatoris; reclama fer de l’atenció primària l’eix del sistema sanitari públic; la recuperació del personal dels equips d’atenció primària (EAP) perduts des del 2011 i posar fi a la precarierat laboral; i dotar d’autonomia de gestió els EAP.

La segona moció, presentada pel mateix grup, va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la “Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per una economia circular”. Manoli Calero, de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, va explicar que una economia circular és la que transforma els residus en recursos. Entre els compromisos d’aquesta declaració hi ha el promoure un model de desenvolupament urbà sostenible i inclusiu i el de desenvolupar estratègies locals en favor de l’economia circular que afavoreixin l’abocat zero, el reciclatge i la reducció dels desaprofitaments alimentaris. La moció es va aprovar amb els vots a favor del grup proposant, ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Cs, PSC, i les abstencions de CiU i Babord. Per a Babord es tracta d’una declaració d’un gran marc, grans xarxes de diferents països i ciutats, i es mostren escèptics perquè al final van dir “veiem que són grans paraules i compromisos que a la pràctica es dilueixen i no arriben enlloc”.

La següent moció la va presentar Babord, per a la naturalització d’un tram de la platja de Ponent de Vilassar de Mar, en concret el que se situa entre el límit amb Premià de Mar, davant del Mercat de Flor, i que té vegetació dunar o psammòfila. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Gent per Vilassar de Mar, que es va abstenir. Segons va explicar Joan Roca, portaveu d’aquest formació, no quedava clar si el projecte de connexió dels passejos amb Premià de Mar permetrà conviure amb el que detallen els acords de la moció. Entre els acords hi ha el de treballar per a la naturalitzacó d’aquest tram de la platja fent la retirada de brossa de forma manual, el condicionament de la malmesa senyalització, la limitació i protecció de l’espai mitjançant cordes i estaques i la divulgació de les actuacions fetes a la ciutadania mitjançant activitats d’educació ambiental. També s’insta a l’Ajuntament a establir un marc de col·laboració amb l’Institut Català d’Història Natural i a formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Custòdia del Territori. També a rehabilitar l’últim niu ametralladora, vestigi de la guerra civil, que encara queda en peu al poble i que està dins l’espai dunar a protegir. Finalment s’insta a l’Ajuntament a comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Premià de Mar per compartir estratègies d’actuació entre els dos municipis en aquest àmbit.

Finalment, la darrera moció, presentada també per Babord, en relació amb la retirada de publicitat sexista i la no col·laboració en esponsorització amb empreses que facin ús d’aquest tipus de publicitat, va ser retirada pel propi grup proposant perquè als acords es feia referència a un decàleg que no estava definit. Babord es va comprometre a treballar-lo i presentar-lo al proper ple tot i que van reconèixer que els hi hagués agradat una mica de “generositat” per aprovar la moció, i que quan es modifiqués l’ordenança de publicitat al carrer es treballés de forma consensuada els punts del decàleg.

En el torn de precs i preguntes de l’oposició, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va demanar el cens dels béns que compten amb excepcions fiscals de l’IBI, que es publiquin al web municipal les actes de la Junta General i del Consell d’Administració de la SA Municipal, es va preguntar per quin protocol se segueix en la instal·lació de castells inflables, es va queixar de la neteja dels carrers i va preguntar per les terrasses dels bars que ocupen places d’aparcament. Com a prec va demanar que es doni a conèixer als mitjans de comunicació locals que el Parlament ha aprovat la Renda Mínima Garantida de la qual en el seu dia més d’un miler de persones de Vilassar de Mar van recolzar amb la seva firma aquesta Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Pel que fa a la neteja dels carrers Joan Roca li va recordar que no compartia el comentari de deteriorament de zones verdes. Va explicar que fa 10 anys que hi ha la mateixa empresa i que no ha canviat res, només que ja no es fa servir glifosat per eliminar les males herbes i que avui en dia s’ha de conviure amb elles. Respecte les terrasses va recordar que es compleix amb una ordenança aprovada al plenari. Sobre els inflables, Àngel Font va explicar que exigeixen un certificat a l’empresa, que tinguin asseguradora i que cada dia facin una certificació que acrediti que cada ancoratge està correcte pel seu ús.

Des del PSC es va començar el torn de precs i preguntes amb un agraïment per la primera reunió per començar a treballar la taula educativa de poble i com a prec, Alícia Rodríguez va dir que venien “mesos difícils” al·ludint al referèndum de l’1 d’octubre, i que volia que entre tots els grups es mantingués un respecte vers els altres.

Des de Cs, Juan Díaz, va llençar una bateria de preguntes directes a l’alcalde relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre, entre elles si el govern cedirà el padró o quins recursos humans es destinarien pel referèndum. Damià del Clot va dir que ho respondria per escrit.

Des de Babord es va preguntar per si Vilassar de Mar formarà part de la Xarxa de municipis social i solidària que es va crear al maig, va preguntar quants pisos turístics tenen llicència al poble, si el govern prendrà accions davant les queixes veïnals de cotxes aparcats sobre les voreres a la Xinesca, i sobre la reixa interceptora d’aigua a la Ronda Vilassar, de la qual van recordar que segueix fent soroll que molesta al veïnat. Des de Babord també van preguntar sobre el manteniment i neteja a la zona de l’espigó de Garbí, van mostrar la preocupació per la marxa de diversos treballadors de l’Ajuntament, van demanar que es faciliti el procés d’adjudicació del servei de videoacta, van preguntar quins plantejaments hi ha sobre els habitatges buits i si el govern ja tenia l’informe sobre si es pot fer pública l’auditoria de la SA del 2014.

Per la seva part CiU va dir que faria les preguntes per escrit.

En el torn obert de preguntes del públic, una ciutadana i propietària d’una botiga de bicicletes i skates, va demanar al govern que cuidi i es miri “amb carinyo” la zona d’skate del polígon industrial. Des del govern, Joan Roca, va reconèixer que Vilassar de Mar té una mancança respecte aquest tipus d’esport sobretot perquè es requereix d’un ampli espai per dur-lo a terme i això és difícil de trobar a Vilassar de Mar, a banda de diners per fer-ho.