Ple ordinari a l’Ajuntament

  •  

Aquest dijous 18 de març de 2010, a les 8 del vespre, ple ordinari a l’Ajuntament. Ordre del dia:

I.- Part resolutòria:
0. Aprovació de l’acta del dia 28/01/2010.
1. Correcció d’errada en l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 26/11/2010, de reserva de facultats de l’Ajuntament, en relació als acords de delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic.
2. Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per al 2010, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat municipal d’Escoles Bressol, i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes SA; i de les plantilles i retribucions del personal.
3. Aprovació de la concessió d’aval a Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes SA, per a la concertació d’operació de crèdit.
4. Moció que presenta el grup municipal d’ERC en relació a la preservació i restitució del patrimoni històric municipal.
5. Moció pel Dia Internacional de les Dones Treballadores per un nou model econòmic ecològic i equitatiu.

II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple:
1. Decrets de l’alcaldia
2. Donar compte de la sentència en el recurs 102/2008, interposat contra l’acord del ple de dia 20 de desembre de 2007, pel qual es desestima el recurs de reposició interposat pels grups municipals d’ERC i PPC, contra l’acord de 22 de novembre de 2007 sobre la ratificació del conveni relatiu a la modificació del contracte d’arrendament del servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans.
3. Donar compte de la relació dels projectes presentats per a ser finançats pel “Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local 2010” (FEESL 2010) d’acord amb el reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre.
4. Precs i preguntes.

Leave a Reply