L’auditoria de la SA Municipal revela una situació crítica de les seves finances

  •  

L’equip de govern de CiU, a la seva entrada al govern el juny de 2007, va demanar a l’empresa municipal de promocions urbanes que encarregués una auditoria per conèixer la seva situació financera. Les conclusions obtingudes determinen un estat negatiu de les seves finances per import de 2.795.779,65 euros.

L’auditoria ha analitzat la gestió realitzada en cadascun dels projectes urbanístics i immobiliaris que l’Ajuntament de Vilassar de Mar a 30 de juny de 2007 havia anat encarregant a l’empresa municipal de promocions urbanes. Segons l’estudi, fins aquella data, l’empresa municipal compta amb un patrimoni propi de 2.001.385,96 euros, procedent del seu capital social i acumulació d’excedents generats en la gestió de projectes d’inversió d’anys anteriors. Malgrat això, l’estudi diu que el seu fons de maniobra, és a dir, la diferència entre les inversions efectuades i les fonts de finançament aplicades, és negatiu per import de 2.795.779,65 euros i això dificulta fer front a curt termini a les obligacions davant creditors i proveïdors. L’auditoria conclou que la situació de desequilibri és conseqüència del significatiu volum d’inversió en projectes a llarg termini sense una instrumentació financera adequada, que permeti atendre els desfases temporals que es produeixen entre els fluxos d’inversió i els de recuperació de la mateixa. Després d’analitzar el fons de maniobra per projectes, l’auditoria explica que la situació està bàsicament provocada pel projecte de promoció d’habitatges de protecció pública de lloguer a Les Pinedes que té un desfase negatiu de 4.172.413,70 euros.

Leave a Reply