El Ple aprova definitivament les ordenances fiscals per al 2017

  •  

El ple municipal de dijous 22 de desembre va iniciar-se amb l’aprovació per unanimitat de les actes de les sessions anteriors corresponents al 20 d’octubre i al 17 de novembre, i també va donar compte dels decrets d’alcaldia i de la instància de Babord per designar com a membre de les sessions de la comissió informativa al regidor Luard Silvestre en substitució de la regidora Marina Jordan. La part resolutiva del ple va començar autoritzant la compatibilitat de l’activitat pública i la privada del Secretari de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. El punt va comptar amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Babord, que va votar en contra, i de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, que es va abstenir. Seguidament es van aprovar definitivament les ordenances fiscals municipals per al 2017 amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord i Vilassar de Mar sí que pot/ sí puede; l’abstenció de CiU i el PSC, i el vot en contra de C’s, que va esgrimir que són ordenances pensades “només per recaptar”.
Els canvis de les ordenances aprovats definitivament són els següents:
A l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals: hi ha canvis normatius que responen a l’actualització de la normativa.
– També hi ha la modificació dels següents preus públics:
– Preu públic núm. 0.1 del servei de cursos de l’Escola Municipal d’Adults: s’actualitza la redacció i s’estableix un nou preu quadrimestral de cursos.
– Preu públic núm. 0.3 per la prestació de determinats serveis en l’àmbit cultural i social: s’amplia la bonificació de les entitats sense afany de lucre.
– Preu públic núm. 0.5 per la cessió d’espais de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín, per a la realització d’actes dins i fora de l’horari habitual de funcionament i per al servei de fotocòpies: s’introdueix un nou concepte, el jardí.
– Impost sobre bens immobles (IBI), ordenança fiscal núm. 1: es disminueix el tipus impositiu de l’1,09% a l’1,033% per compensar l’increment de la base liquidable, i d’aquesta manera, congelar la previsió de recaptació per al 2017. Alhora es modifica la bonificació per família nombrosa posant un escalat en funció del valor cadastral de l’habitatge per beneficiar les famílies nombroses amb habitatges amb valor cadastral més baix.
– Impost sobre activitats econòmiques, ordenança fiscal núm. 2: canvis normatius que responen a l’actualització de la normativa.
– Impost sobre vehicles de tracció mecànica, ordenança fiscal núm. 3: canvis normatius que responen a l’actualització de la normativa.
– Impost sobre construccions, instal•lacions obres, ordenança fiscal núm. 4.: s’actualitza la normativa i es canvia una bonificació d’arranjament de façanes, que es preveu a través d’una subvenció.
– Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, ordenança fiscal núm. 5: canvis normatius que responen a una actualització de la normativa.
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la tramitació d’expedients i l’expedició de diferents documents administratius, incloses llicències urbanístiques, ordenança fiscal núm. 7: s’introdueix una bonificació del 100% a les entitats sense afany de lucre per la taxa de tramitació administrativa per l’ocupació de la via pública i de repartiment de publicitat.
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’activitat administrativa tendent a la concessió de llicència d’obertura d’establiments i d’instal•lacions, i/o d’exercicis d’activitats, així com per les tasques de comprovació, control, inspecció i altres, derivades del règim de comunicació o de declaració responsable d’inici, ampliació o canvi d’activitats, o de canvi de local, ordenança fiscal núm. 10: s’introdueix una bonificació del 100% a les entitats sense afany de lucre de la taxa per a les instal•lacions provisionals i una bonificació del 100% a les persones en atur, per la taxa de llicència d’obertura d’establiments per les activitats que s’iniciïn al nostre municipi durant l’any vigent. Pel que fa als habitatges d’ús turístic, tindran la mateixa taxa que les activitats que siguin objecte de comunicació o declaració prèvia, sense presentació de projecte (innòcues).
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics i d’establiments professionals, ordenança fiscal núm. 11: les modificacions no tenen cap efecte econòmic.
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis del cementiri municipal, ordenança fiscal núm. 13: s’actualitza la redacció.
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització de les següents activitats, afectes a la circulació viària: utilització d’aparells immobilitzadors de vehicles; trasllat de vehicles al dipòsit municipal; i permanència de vehicles en dit dipòsit, ordenança fiscal núm. 14: es modifica la taxa de la utilització de la grua adequant-la al cost real del servei.
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i utilització de les instal•lacions del pavelló municipal d’esports, ordenança fiscal núm. 18: s’actualitza la redacció.
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials, ordenança fiscal núm. 21: s’actualitza la reducció recollida a la disposició transitòria única.
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública, ordenança fiscal núm. 30: s’introdueix una bonificació del 100% a les entitats sense afany de lucre per la taxa d’ocupació de la via pública per a activitats de promoció social, educativa, cultural, esportiva o naturalesa anàloga. A més, s’introdueixen nous conceptes: caixers automàtics i altres elements generadors d’activitats situats a pla de façana.
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys; i per les reserves d’aparcament, ordenança fiscal núm. 31: s’actualitza la redacció per adaptar-la a la realitat del municipi.

El tercer punt de la part resolutiva de la plenària va aprovar la concertació d’una operació de préstec, d’import de 600.000 euros, amb l’entitat financera Liberbank per refinançar parcialment el préstec sindicat amb l’Institut Català de Finances, La Caixa i el Banc de Sabadell, que actualment té pendent de retorn 13.235.480,76 euros, amb l’objectiu de millorar el cost financer. Un cop analitzades les condicions financeres i costos derivats del préstec d’import de 600.000 euros es desprèn un estalvi en despesa financera d’aproximadament 19.000 euros per a l’exercici 2017 i pel total de la vida del préstec un estalvi d’uns 162.000 euros. Aquest punt i el següent estretament lligat, de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit per import de 600.000 euros, es van aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, CiU, C’s i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, l’abstenció del PSC i el vot en contra de Babord. Els grups que van votar a favor van coincidir en que tot i que és una operació petita significa reduir interessos amb els bancs i és una mesura satisfactòria per a les arques municipals. Per al PSC aprovant aquest punt “es perd força davant les negociacions amb les entitats financeres que no volen reduir el tipus d’interés” i des de Babord es va votar en contra perquè no estan d’acord amb el deute que va generar l’operació financera a un tipus d’interés altíssim, una operació que consideren es va gestionar malament. Babord creu que aprovar aquesta negociació seria contradictori sense saber-ne els resultats de l’auditoria de la SA, que actualment està en marxa.
A continuació, el ple va aprovar de forma inicial, i per unanimitat de tots els grups, les bases generals reguladores per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual de propietat, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental. Des de l’Ajuntament la voluntat és equiparar les bonificacions que tenen reconegudes les famílies nombroses en l’IBI amb les famílies que tinguin el títol de família monoparental, perquè aquestes també es puguin beneficiar de la mesura adoptada.
També es van aprovar inicialment les bases generals reguladores particulars i específiques per a la concessió de subvencions als subjectes passius de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres per obres de conservació, rehabilitació, millora i/o arranjament de façanes. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, i les abstencions de CiU, C’s i PSC.
El Ple també va aprovar de forma inicial el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal lliurat per la Diputació de Barcelona, al novembre. El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència com ara aiguats, sismes o contaminació d’aigües marines. Tots els grups van votar a favor, a excepció de Babord, que es va abstenir per poder presentar esmenes.
Pel que fa a les mocions no resolutives:
Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede va presentar-ne una per donar suport a la proposició de llei per a l’aplicació de mesures urgents en matèria de règim local presentada al Congrés dels Diputats. Entre els acords, recolzar la tramitació d’aquesta proposició de llei i per tant la derogació i modificació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. Tots els grups van votar a favor a excepció de C’s, que va votar en contra perquè segons va dir el seu portaveu “és una proposta d’un grup parlamentari, que no podem valorar i el que se’ns demana és un acte de fe”.
C’s va retirar de l’ordre del dia la moció per a la mobilitat sostenible per incentivar l’ús de vehicles elèctrics i híbrids, explicant que es treballaria des de la taula de mobilitat.
Des de Babord-CUP-PA es va presentar una moció per a l’adjudicació de subvencions a entitats mitjançant un sistema de transparència i concurrència pública, que es va aprovar amb els vots a favor del grup proposant, C’s, PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, i les abstencions de la resta de grups, que van coincidir en l’argumentari fent palès que es tracta d’un tema complex, per la diferents tipologies d’entitats que hi ha al poble i que serà de difícil aplicació en el 2017 com proposa la moció.
Per urgència, Babord va presentar una altra moció per a la qualitat dels serveis que presten les empreses externes i el seu control, una moció que finalment va quedar rebutjada amb els vots en contra de Gent per Vilassar de Mar, C’s i PSC, que tot i estar d’acord amb el fons de la moció no ho estaven amb la forma en què ho plantejava, l’abstenció de CiU i ERC-VdM diu Sí, i els únics vots a favor de Babord i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede.

En el torn de precs i preguntes, des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va preguntar a l’alcalde perquè no va assistir a l’acte promogut per Podem amb l’assistència de l’alcalde de Riace. L’alcalde va excusar la seva absència perquè aquell dia estava compromès amb tres actes més relacionats amb la Marató de TV3. Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, entre d’altres temes, va fer com a prec que l’explicació dels pressupostos a la ciutadania es faci abans de la seva aprovació i va preguntar per la manca d’enllumenat a la zona d’esbarjo per a gossos que hi ha al costat del camp municipal de futbol.
Des del PSC, entre d’altres qüestions, es va preguntar si l’empresa que gestiona el programa municipal d’activitats físiques dirigides s’havia contractat per concurs, i també es van interessar per la senyalització viària del municipi, que consideren és insuficient.
Des de C’s es va preguntar per què aquest any encara no s’havia aprovat el pressupost i per com estaven els projectes dels pressupostos participatius. Respecte al darrer tema, la regidora de Participació va explicar que aquest dimarts es preveu puguin adjudicar-se a la Junta de Govern Local.
Des de Babord es va demanar com a prec que al butlletí municipal no s’inclogui publicitat d’assegurances mèdiques privades o centres educatius privats; es va preguntar per l’estat de l’ascensor de la biblioteca, que no funciona des dels aiguats; i també van preguntar per quin era el nombre de treballadors de l’Ajuntament que tenien concedida la compatibilitat de feina entre l’activitat pública i la privada. Des del govern es va explicar que l’arranjament de l’ascensor de la Biblioteca ha tingut més demora de l’esperat però que en pocs dies tornaria a estar en servei.
CiU va dir que faria les preguntes per escrit.

En el torn obert del públic, una ciutadana va presentar davant el govern la seva queixa sobre l’estat de la zona d’esbarjo per a gossos del costat del camp de futbol, presentant fotos de falta d’il·luminació i de neteja. Sobre aquest tema tant el regidor de Territori com el d’Espais Públics van explicar que es coneixia i s’estava buscant una solució amb llums antivandalisme. Per últim, una altra persona, vinculada a l’organització de l’acte amb l’alcalde de Riace, va mostrar la seva queixa a l’alcalde per no haver assistit a l’acte. Damià del Clot va repetir la resposta que minuts abans havia donat a Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, que havia preguntat sobre el mateix tema, excusant la seva absència per assistència a d’altres actes que s’estaven fent al municipi a la mateixa hora.

Aquest divendres 23 de desembre l’espai “Crònica” (13h, 14’30h, 16h, 19’30h) ofereix un ampli resum del ple i recull el balanç de la sessió de les forces polítiques de govern i oposició. ‘Crònica’ també es pot escoltar en podcast a la part inferior d’aquesta pàgina.