Dijous, sessió plenària extraordinària

  •  

Dijous 12 de març de 2009, a les 20 h, ple extraordinari, retransmès per Vilassar Ràdio, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació del conveni urbanístic entre l’Ajuntament i el senyor Josep Roca Pagès, relatiu a la cessió anticipada d’uns terrenys per a la construcció d’una escola bressol municipal en l’àmbit de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana (Manuel Roca – Barato).
2. Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’ àmbit del carrer de Manuel Roca “El Barato”
3. Acceptació de l’assumpció voluntària de càrregues urbanístiques per part del senyor Josep Roca Pagès en relació a la modificació del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del carrer de Manuel Roca “El Barato”.
4. Rectificació d’error material en l’ acord del Ple del dia 28/06/2007, de règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors. 
5. Contractació d’un préstec, per import d’1.460.000 €, amb el Banco Santander, per regularitzar el finançament fallit de diverses inversions executades en exercicis anteriors.

Leave a Reply