Dijous 25 maig, sessió plenària ordinària

  •  

Aquest dijous 25 de maig, a les 20 h, hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i vilassarradio.cat) i en dies posteriors es podrà consultar també per vídeoacta.

Ordre del dia:
0.0 Presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal ERC-VdM diu Sí-AM, per part de la senyora Montserrat Gual i Gibert.
0.1 Compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.
0.2 Seguiment 1r trimestre 2017 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
0.3 Decrets de l’alcaldia
I. PART RESOLUTIVA
1. Expedient núm. 10/2017 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2. Expedient núm. 11/2017 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit.
3. Refinançament parcial per un import d’1.200.000 € a condicions de prudència financera amb Liberbank, SA de l’operació de crèdit sindicada amb l’Institut Català de Finances, La Caixa i el Banc de Sabadell d’import 13.494.999,99 €.
4. Inici de l’expedient per a la redacció d’unes bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment del teixit empresarial del municipi.
5. Modificació de les bases generals reguladores per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual de propietat, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental.
6. Modificació de l’acord de ple de data 23 de juliol de 2015, de règim de retribucions i indemnitzacions de l’alcalde i regidors, retribucions per assistències al ple i assignacions als grups polítics municipals.
7. Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
II. PART DE CONTROL
1. Moció no resolutiva, presentada per ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
2. Moció no resolutiva, presentada per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per rebutjar rotundament els comportaments contraris a la mínima ètica política que vénen coneixent en relació a l’anomenat cas Lezo.
3. Moció no resolutiva, presentada per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per instar al govern central que elimini el text íntegre de la disposició addicional vint-i-setena de l’esborrany dels pressupostos generals de l’Estat 2017.
4. Moció no resolutiva, presentada per Babord-CUP-PA, per regular les percepcions dels regidors/ores municipals que tinguin assignada una retribució en altres òrgans, alts càrrecs i direcció pública.
5. Moció no resolutiva, presentada per Babord-CUP-PA, per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb l’epidèmia del VIH/SIDA.
6. Moció no resolutiva, presentada per Babord-CUP-PA, per aturar la destrucció del corredor de la Cisa.
7. Moció no resolutiva, presentada per Ciutadans, en defensa de la democràcia, la igualtat, la pluralitat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.
8. Moció no resolutiva, presentada pels grups municipals de CiU, Babord-CUP-PA, Ciutadans i VdM sí que pot, per destinar recursos a processos participatius d’inversions per a l’any 2017.
9. Precs i preguntes.

  • 1
    Share