Aquest dijous, transmissió del ple ordinari

  •  

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 26 de setembre la sessió plenaria ordinària que tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar a partir de les 7 de la tarda. L’ordre del dia està format per catorze punts, que són els següents:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 31/07/2019.
2- Aprovació inicial del reglament del Consell d’Infants de Vilassar de Mar.
3- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2020.
4- Donar compte del seguiment 2n trimestre 2019 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
5- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.
6- Ratificació del decret d’alcaldia número 2019DECR002400, de data de 2 d’agost de 2019, d’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic per donar cobertura a l’execució de sentència ferma que es preveu per a l’exercici 2020.
7- Elecció de festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2020.
8- Redacció del reglament de participació ciutadana Vilassar de Mar i constitució comissió d’estudi redacció de l’avantprojecte.
9- Conveni de delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per a la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre al municipi.
10- Conveni de col·laboració i delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme, per al projecte L’Herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
11- Proposta formulada pels grups municipals de Junts per Vilassar, Babord, PSC i Ciutadans per a la constitució, amb caràcter temporal, de la comissió d’estudi per a l’elaboració del nou contracte de gestió de residus, neteja viària i les ordenances vinculades (fiscal i reguladora).
12- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la implementació de mesures i accions necessàries per al manteniment òptim de les condicions de salubritat, neteja i higiene de les nostres platges i el litoral marítim.
13- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
14- Precs i preguntes.

  • 3
    Shares